Số nào lớn hơn? Số nào nhỏ hơn?Hôm nay chúng ta xem xét hai câu đố mẹo sau đây:

Câu hỏi 1: Trong hai số 4444 x 555555555 x 44444, số nào lớn hơn? số nào nhỏ hơn?


Câu hỏi 2: Trong hai số 5000 x 50004999 x 5001, số nào lớn hơn? số nào nhỏ hơn?