Hằng đẳng thức Pitago


Hôm nay chúng ta sẽ mở đầu một chuổi bài về hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu là hằng đẳng thức Pitago. $$ a^2 + b^2 = c^2 $$